Utylizacja azbestu – kompendium wiedzy

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z 23.10.2003r. stosowanie wyrobów zawierających azbest dopuszcza się nie dłużej niż do 31.12.2032 r.

Obowiązki właścicieli
Właściciel, zarządca, użytkownik nieruchomości w których wykorzystywany był, lub jest azbest, według przepisów ma obowiązek od 2003 roku przeprowadzania inwentaryzacji i sporządzenia (w dwóch egzemplarzach ) informacji na temat wyrobów zawierających azbest ( podaje się w niej między innymi rodzaj wyrobu , oraz jego ilość w m ² , lub w tonach ).
Jeden egzemplarz takiego spisu należy złożyć do organu administracji lokalnej czyli prezydenta miasta, wójta , burmistrza , wojewody , drugi zaś przetrzymywać przez rok i aktualizować go w terminie do 31 stycznia każdego roku.
Ponadto właściciel, lub zarządca budynku powinien sporządzić w dwóch egzemplarzach „ Ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest „ .
Jeden z nich zobowiązany jest złożyć właściwemu terenowo organowi architektoniczno- budowlanemu.
Kolejne oceny powinny być sporządzane po 5 latach , lub po pierwszym roku odpowiednio od stanu technicznego i uszkodzeń wyrobów zawierających azbest .
Wyroby , które posiadają duże i widoczne uszkodzenia – powinny zostać usunięte w pierwszej kolejności, czyli bezzwłocznie.
W momencie podjęcia decyzji o usunięciu wyrobów zawierających azbest właściciel obiektu ma obowiązek zgłosić ten fakt właściwemu organowi architektoniczno- budowlanemu na 25 dni przed rozpoczęciem prac usuwania tychże wyrobów.
Poza tym przy dokonywaniu zgłoszenia powinien posiadać już uprzednio zawartą umowę z wykonawcą uprawnionym do realizacji wyżej wymienionych prac.

Obowiązki wykonawcy
Wykonawca przed przystąpieniem do prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest ma obowiązek dokonania zgłoszenia tych prac do organów nadzoru: Państwowego Okręgowego Inspektoratu Pracy, Państwowego Powiatowego Nadzoru Budowlanego i Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego na co najmniej 7 dni przed planowanym rozpoczęciem robót.
Ważną rzeczą i obowiązkiem przy usuwaniu azbestu jest to, aby pracodawca jak i kadra pracownicza:

 • była przeszkolona w zakresie bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest, a pracownicy posiadali aktualne badania lekarskie dopuszczające do pracy w kontakcie z azbestem i do pracy na wysokości w razie takiej potrzeby.
 • przed rozpoczęciem prac związanych z azbestem obowiązkiem wykonawcy jest sporządzenie planu BIOZ, oraz Planu usuwania wyrobów zawierających azbest.

Kolejnym obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom na miejscu budowy i ochrony przed szkodliwością pyłu azbestowego. A czyni się to przez:
a. stosowanie ubrań roboczych jednorazowych przeznaczonych do pracy z azbestem
b. masek przeciwpyłowych z filtrami P-2, P-3
c. przez zastosowanie aparatów bezpieczeństwa przy pracach na wysokości ,
d. kasków ochronnych i wielu innych środków ochrony indywidualnej (obuwie, rękawice robocze, okulary itp.)

Metoda demontażu
Prace związane z demontażem azbestu powinny być prowadzone ze szczególną starannością i przy zastosowaniu środków ograniczających emisję azbestu do otoczenia.
Dlatego też przy rozbiórce tych wyrobów wykonawca musi zadbać o:

 1. Wygrodzenie strefy bezpieczeństwa dla prowadzonych prac
 2. Odpowiednie jej oznaczenie poprzez umieszczenie w widocznym miejscu tablic informacyjnych typu: UWAGA! , ZAGROŻENIE AZBESTEM! OSOBOM NIEUPOWAŻNIONYM WSTĘP WZBRONIONY ! itp.
 3. Powinien zadbać o nawilżenie wodą wyrobów azbestowych przed ich demontażem Nasza firma używa do tego celu płynu wodorozcieńczalnego o nazwie AKSIL który ma właściwości wiążące włókna azbestu, co zmniejsza pylenie i nie ma potrzeby utrzymywania wyrobu w ciągłym nawilżeniu, np. w upalne dni.
 4. Zadbać o demontaż całych płyt tam, gdzie jest to technicznie możliwe.
 5. Do prac używać jedynie narzędzi ręcznych, lub wolnoobrotowych.
 6. transportować płyty ,wyroby azbestowe za pomocą urządzenia do przemieszczania
  ładunków (np. wciągarki ) .
 7. po zakończeniu prac dokonać oczyszczenia terenu robót na mokro.

Jak postępować ze zdjętym azbestem, jak przygotować go do transportu?
Zdemontowane odpady powinny być ułożone na palecie, zabezpieczone folią (polietylenową), natomiast mniejsze kawałki eternitu i płyty płaskie typu caro zapakowane w worki polietylenowe mogą być umieszczone w opakowaniu zbiorczym typu big-bag . Jedne i drugie powinny być oznaczone specjalnym znaczkiem – z literą A. Tak przygotowane odpady mogą być transportowane do miejsca unieszkodliwienia. (Odpady na pojeździe powinny być tak ułożone i umocowane, aby w czasie transportu nie były narażone na wstrząsy, przewracanie się lub wypadnięcie z samochodu.)

Dofinansowanie
Osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami, oraz Wspólnoty Mieszkaniowe mogą uzyskać dofinansowanie dla przeprowadzenia ww prac.
By dowiedzieć się czy w danej gminie możliwe jest dofinansowanie wymiany pokrycia dachowego, a także innych materiałów zawierających azbest należy zwrócić się do Wydziału Ochrony Środowiska miejscowego urzędu gminy .
Gmina może pokryć całkowity koszt usunięcia, lub tylko transportu i unieszkodliwienia, jeżeli przyjęła taką politykę w zakresie ochrony środowiska i ma przyznane fundusze ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego jak i Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Ceny
Ceny za demontaż wraz z utylizacją, demontaż solo wyrobów zawierających azbest, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest nie są stałe. Zależne są od ilości, stopnia trudności, odległości wykonywanych prac itp.

Współpraca z Kanpol
Firma KAN-POL zajmuje się usuwaniem azbestu np.: demontażem płyt azbestowo-cementowych falistych, płaskich, stosowanych w budownictwie jako pokrycia dachowe ( popularny eternit ), stosowane jako pokrycia ścian, osłony elewacyjne, lub demontażem materiałów izolacyjnych zawierających azbest stosowanych na sieciach ciepłowniczych i posiada uprawnienia do realizacji tych prac.
Firma KAN-POL wykonuje również usługę transportu i unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych powstałych w wyniku demontażu wyrobów zawierających azbest, lub zgromadzonych na posesjach i posiada uprawnienia do realizacji tych prac.

 • Numer rejestrowy BDO: 000075127
 • Umowa ze składowiskiem przyjmującym odpady niebezpieczne

Zachęcamy do współpracy!
Wybór wyspecjalizowanej firmy to, gwarancja, że prace związane z usuwaniem azbestu, będą przeprowadzone w sposób właściwy i bezpieczny dla środowiska!
Zapraszamy do kontaktu i skorzystania z naszego doświadczenia.